Archives for หนังสือเวียน

ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป. ขอนแก่น เขต 3

ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนกยกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

หนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการ/หน่วยงาน จำนวน 5 เรื่อง (ยกเลิกระเบียนฯ เปลียนชื่อหน่วยงาน)

ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปพ.1 (สพม.เขต 20)

ขอควาอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ ครั้งที่ 8 (GEPOT’8)

ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

สพม.เขต 30 แจ้งย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน แห่งใหม่และเบอร์โทรศัพท์

แจ้งเรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอใช้ตราสัญลักษณ์และการบรรจุกิจกรรมในปฏิทิน “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” หรือ “Amazing Thailand Tourism Year 2018”

12
ปิดโหมดสีเทา