Archives for หนังสือเวียน สป.ส่วนกลาง ศธภ. และ ศธจ. - Page 9

หนังสือ สป. ที่ ศธ 0201.5/19208-19209 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่องขอข้อมูลปริมาณงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับโอนฯ

โครงการเสริมสร้างการดำเนินงานบูรณาการการบริหารจัดการ

แนวทางปฏิบัติการดำเนินการรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (14-11-60)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.3/ว16363 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

ปิดโหมดสีเทา