Archives for หนังสือเวียน สป.ส่วนกลาง ศธภ. และ ศธจ. - Page 6

ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน สพม.เขต20 (รร.วังสามหมอวิทยาคาร และ รร.ภูพานวิทยา)

ประกาศรายชื่อและผลงานผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ (สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน) (9-04-61)

ขอความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม

หนังสือ สอ.สป. ที่ ศธ 0201.5/4416 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2561 เรื่องการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 27 มีนาคม 2561

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ รุ่นที่ 8

ขอความสนับสนุนร่วมจัดงาน เวิร์ลไดแด็คเอเชีย และการประชุมผู้นำทางการศึกษา Asia Education Leaders Forum/TVET CONNEX

ปิดโหมดสีเทา