Archives for หนังสือเวียน สป.ส่วนกลาง ศธภ. และ ศธจ. - Page 4

รับสมัครคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ในศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3 ตำแหน่ง

หนังสือเวียน สป.ส่วนกลาง ศธภ. และ ศธจ.

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.5/10978 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เรื่องอนุมัติค่าใช้จ่ายจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๒

มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปฏิบัติราชการแทน(24 ก.ค. 2561)

การกำหนดกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัด

มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายประเสริฐ บุญเรือง ปฏิบัติราชการแทน (3 ก.ค. 2561)

หนังสือสำนักอำนวยการ สป. ที่ ศธ 0201.5/9112 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เรื่องการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 26 มิถุนายน 2561

ปิดโหมดสีเทา