Archives for หนังสือเวียน สป.ส่วนกลาง ศธภ. และ ศธจ. - Page 2

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนมาก ที่ ศธ 0201.5/1375, 1376 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรมในแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการลดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนมาก ที่ ศธ 0201.5/13228, 13229 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง การรายงานเงินทดรองราชการ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ยกเว้น กศน., สช. และ ก.ค.ศ.) 

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.5/13056 ลงวันที่ 4 กันยายน 2561 เรื่องขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดโรงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 – 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/12309 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เรื่องการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 28 สิงหาคม 2561

หนังสือ สป. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.5/12618, 12620, 12621 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เรื่องการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 11

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด

ปิดโหมดสีเทา