Archives for หนังสือเวียน สป.ส่วนกลาง ศธภ. และ ศธจ.

เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๒

รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง การสรรหาผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/14088 ลงวันที่ 19 กันยายน 2561 เรื่อง การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 25 กันยายน 2561

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.5/14179 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบ สำหรับการจัดสอบ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.5/13823 ลงวันที่ 14 กันยายน 2561 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการค่าเช่าบ้าน

ตรวจสอบข้อมูลการออกคำสั่งตัดโอนตำแหน่ง อัตราเงินเดือนฯ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตั้งจ่ายใน สป.

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนมาก ที่ ศธ 0201.5/13942, 13943 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 เรื่อง การจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.5/13969, 13970 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 เรื่อง การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS

แบบสอบถามกิจกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ปิดโหมดสีเทา