Archives for หนังสือเวียน สป.ส่วนกลาง ศธภ. และ ศธจ.

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ รุ่นที่ 8

ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 (09-03-61)

แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (09-03-61)

ขอความสนับสนุนร่วมจัดงาน เวิร์ลไดแด็คเอเชีย และการประชุมผู้นำทางการศึกษา Asia Education Leaders Forum/TVET CONNEX

รายงานผลการทบทวนรายชื่อตลาดที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูงในประเทศคู่ค้าของสหรัฐฯ (Out – of – Cycle Review of Notorious Markets) ของสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) – 02-03-61

ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ (09-03-61)

ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (05-03-61)

ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้งก่อสร้าง (05-03-61)

ปิดโหมดสีเทา