Archives for หนังสือเวียน สป.ส่วนกลาง ศธภ. และ ศธจ.

หนังสือ สอ.สป. ที่ ศธ 0201.5/7423 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เรื่องการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนวัดประทานพร)

การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

หนังสือ สอ.สป. ที่ ศธ 0201.5/5826 ลงวันที่ 24 เมษายน 2561 เรื่องการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 25 เมษายน 2561

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (27-04-61)

ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน สพม.เขต20 (รร.วังสามหมอวิทยาคาร และ รร.ภูพานวิทยา)

ประกาศรายชื่อและผลงานผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ (สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน) (9-04-61)

ปิดโหมดสีเทา