Archives for หนังสือเวียน สป.ส่วนกลาง ศธภ. และ ศธจ.

เร่งรัดดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) และการวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) – 29-12-60

ขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา (29-12-60)

กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (19-12-60)

หนังสือ สป. ที่ ศธ 0201.5/19208-19209 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่องขอข้อมูลปริมาณงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับโอนฯ

ปิดโหมดสีเทา