Archives for หนังสือเวียน สป.ส่วนกลาง ศธภ. และ ศธจ.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์และรองผู้อำนวยการศูนย์ ในศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ รอบ ๑๒ เดือน

การจัดสรรคืนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกำหนดสถานที่ตั้ง รหัสพยัญชนะและเลขประจำเจ้าของเรื่องของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ขอให้คัดเลือกและจัดกำลังพลเข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๒

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/10682 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เรื่องการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

รับสมัครฯ ผู้ปฏิบัตงานในประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 35 ตำแหน่ง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ในศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3 ตำแหน่ง

ปิดโหมดสีเทา