Archives for เรื่องแจ้งเวียนบุคลากร สอ. - Page 9

แนวทางปฏิบัติการดำเนินการรายการก่อหนี้ผูกผันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (14-11-60)

การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 5 (16-11-60)

การตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษเฉพาะด้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (10-11-60)

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) – 08-11-60

ขอส่งประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ (06-11-60)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2561 (06-11-60)

แจ้งย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 30 (01-11-60)

คำแปลกฎหมายภาษากลางอาเซียน (ภาษาอังกฤษ) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (28-09-60)

ปิดโหมดสีเทา