Archives for เรื่องแจ้งเวียนบุคลากร สอ. - Page 5

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (16-01-61)

โครงการฝึกอบรมระบบรายงานการประหยัดงบประมาณและระบบรายงานงบประมาณการจัดซื้อกระดาษ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (12-01-61)

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (11-01-61)

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 4 ทุน (12-01-61)

ประชาสัมพันธ์การศึกษาอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2 (16-01-61)

เผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาผลงานวิชาการ โดยปัจจุบันวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต (04-01-61)

ปิดโหมดสีเทา