Archives for เรื่องแจ้งเวียนบุคลากร สอ. - Page 3

การเตรียมการเพื่อดำเนินนโยบายสำคัญของทางราชการ ซึ่งเป็นมาตรการแก้ไขปัญหายางพารา (28-02-61)

การขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) หรือเงินรางวัลสำหรับการสู้รบ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบฯ (16-02-61)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปของ สป.ศธ. (02-02-61)

การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ (สายงานจัดการงานทั่วไป) – 31-01-61

นำส่งหลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุนฯ พ.ศ. 2560 มาเพื่อประชาสัมพันธ์สมาชิก กบข. (26-01-61)

กำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำเจ้าของเรื่องของศูนย์พัฒนาบุคลากร จังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ (26-01-61)

ปิดโหมดสีเทา