Archives for เรื่องแจ้งเวียนบุคลากร สอ.

ขอความสนับสนุนร่วมจัดงาน เวิร์ลไดแด็คเอเชีย และการประชุมผู้นำทางการศึกษา Asia Education Leaders Forum/TVET CONNEX (20-03-61)

การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2561 มาเพื่อแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบ (16-03-61)

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ พ.ศ. 2559 (06-03-61)

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ซึ่งเป็นผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพสูง (WMD) ตามมาตรา 15 (06-03-61)

ขอส่งแบบสำรวจความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกระบวนการปฏิบัติงานของสำนักนิติการ สป. ปี 2561 (27-02-61)

แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา (07-03-61)

การเตรียมการเพื่อดำเนินนโยบายสำคัญของทางราชการ ซึ่งเป็นมาตรการแก้ไขปัญหายางพารา (28-02-61)

ปิดโหมดสีเทา