Archives for หนังสือเวียนด้านการเงิน การคลังและการพัสดุ - Page 3

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 81 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 76 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 376 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เรื่อง การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.3/ว 375 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เรื่อง การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 377 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว 372 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เรื่อง ปรับปรุงและประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา เพิ่มเติม 

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 380 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกรณีผู้ประกอบการแปรสภาพเป็นนิติบุคคลใหม่

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 365 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เรื่อง การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 364 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขรายการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS

ปิดโหมดสีเทา