Archives for โอนจัดสรรงบประมาณ - Page 4

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.1/957 ลงวันที่ 23 มกราคม 2561 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 25)

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.1/557 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 22)

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.1/162 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

หนังสือ สป. ที่ ศธ 0201.5/260-261 ลงวันที่ 9 มกราคม 2561 เรื่องแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โอน/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 117)

หนังสือ สป. ที่ ศธ 0201.5/19210 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่องแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 114)

หนังสือ สป. ที่ ศธ 0201.5/19210 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่องแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 113)

หนังสือ สป. ที่ ศธ 0201.5/18771 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เรื่องแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบดำเนินงาน รายการย่อยค่าเช่าบ้าน

แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ครั้งที่ 93 – 101 (15-11-60)

หนังสือ สป.ที่ ศธ 0201.5/18449 ลงวันที่ 14 ธ.ค.60 เรื่องอนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบดำเนินงาน รายการเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ศธภ.8)

หนังสือ สป.ที่ ศธ 0201.5/18446 ลงวันที่ 14 ธ.ค. 60 เรื่องแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการตรวจราชการระดับจังหวัด

ปิดโหมดสีเทา