Archives for โอนจัดสรรงบประมาณ - Page 3

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.1/4762 ลงวันที่ 3 เมษายน 2561 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 44 )

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.1/4170 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 39 )

หนังสือ สป. ที่ ศธ 0201.5/4319-4320 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561 เรื่องแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 3 – 4)

หนังสือ สป. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.5/4155 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561 เรื่องแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 142)

หนังสือ สป. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.5/4155 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561 เรื่องแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 142)

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.1/3293 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 37)

แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 122) – 29-01-61

หนังสือ สป. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.5/2241 ลงวันที่ 14 ก.พ. 2561 เรื่องแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 128)

หนังสือ สป. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.5/2242 ลงวันที่ 14 ก.พ. 2561 เรื่องแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 127)

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.1/1364 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 เรื่องการโอนจัดสรรเงินงบประมาณเบิกแทนกัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 27)

ปิดโหมดสีเทา