Archives for โอนจัดสรรงบประมาณ

หนังสือ สป. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.5/2241 ลงวันที่ 14 ก.พ. 2561 เรื่องแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 128)

หนังสือ สป. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.5/2242 ลงวันที่ 14 ก.พ. 2561 เรื่องแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 127)

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.1/1364 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 เรื่องการโอนจัดสรรเงินงบประมาณเบิกแทนกัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 27)

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.1/957 ลงวันที่ 23 มกราคม 2561 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 25)

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.1/557 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 22)

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.1/162 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

หนังสือ สป. ที่ ศธ 0201.5/260-261 ลงวันที่ 9 มกราคม 2561 เรื่องแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โอน/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 117)

หนังสือ สป. ที่ ศธ 0201.5/19210 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่องแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 114)

หนังสือ สป. ที่ ศธ 0201.5/19210 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่องแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 113)

หนังสือ สป. ที่ ศธ 0201.5/18771 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เรื่องแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบดำเนินงาน รายการย่อยค่าเช่าบ้าน

ปิดโหมดสีเทา