Archives for ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - Page 5

ประกวดราคาค่าเช่าช่องสัญญาณและบริการส่งสัญญาณความเร็วสูงภายใต้โปรโตคอลแบบอินเทอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาเช่าสายสัญญาณความเร็วสูง จำนวน 179 วงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอริกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างค่าบำรุงรักษาระบบสารสนเทศกลางด้านการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ปีงบประมาณ 2561

ปิดโหมดสีเทา