Archives for ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - Page 2

ประกวดราคาเช่าเครื่องมินิคอมพิวเตอร์ เพื่อทำหน้าที่ Web Base Server ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมินิคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Compaq GS 60E ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย (Router) จำนวน 693 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครือข่ายของกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์ NEIS พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปิดโหมดสีเทา