Archives for ข่าวแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ

การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัด

การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ)

เรื่อง รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับชำนาญการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ

การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ข่าวแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ปีงบประมาณ 2560

ข่าวแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ

รายชื่อและผลงานผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ ในสังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อและผลงานผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ปิดโหมดสีเทา