Archives for ข่าวรับสมัคร

ข่าวรับสมัคร

การอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง”(นปยส.) รุ่นที่ ๙

ข่าวรับสมัคร

การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข่าวรับสมัคร

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รบการคัดเลือกในตำแหน่งพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวรับสมัคร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวรับสมัคร

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น

ข่าวรับสมัคร

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

ข่าวรับสมัคร

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวรับสมัคร

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยกิจกรรมทางการศึกษา (ส่วนกลาง) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวรับสมัคร

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

12
ปิดโหมดสีเทา