Archives for ข่าวรับสมัคร

เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 8 ตำแหน่ง

ข่าวรับสมัคร

การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 4 ประเภททุน (02-02-61)

ข่าวรับสมัคร

การอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง”(นปยส.) รุ่นที่ ๙

ข่าวรับสมัคร

การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข่าวรับสมัคร

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รบการคัดเลือกในตำแหน่งพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวรับสมัคร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวรับสมัคร

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น

ข่าวรับสมัคร

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

12
ปิดโหมดสีเทา