Archives for ข่าวรับสมัคร

เรื่อง การสรรหาผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยกเว้น ข้าราชการสังกัดสำนักงาน กศน. สำนักงาน ก.ค.ศ. และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ (ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ในศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกำหนดสถานที่ตั้ง รหัสพยัญชนะและเลขประจำเจ้าของเรื่องของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

รับสมัครฯ ผู้ปฏิบัตงานในประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 35 ตำแหน่ง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ในศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3 ตำแหน่ง

12
ปิดโหมดสีเทา