Archives for ข่าวประชาสัมพันธ์ - Page 5

มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายประเสริฐ บุญเรือง ปฏิบัติราชการแทน (3 ก.ค. 2561)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.3/2633 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เรื่องแนวทางการดำเนินการเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการภายนอก (สำนักอำนวยการ) (27 มิ.ย. 2561)

ขอเชิญชวนบริจาคหนัสือภายใต้โครงการสร้างโอกาสทางปัญญา บูชาพระกรุณาทิคุณ เพื่อถวานเป็นพระราชกุศล เนืองในโอกาสเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนสราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปพ.1 สพป. นครนายก 3 โรงเรียน

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการภายนอก (สำนักอำนวยการ) (21 มิ.ย. 2561)

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการภายนอก (สำนักอำนวยการ) (14 มิ.ย. 2561)

ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป. ขอนแก่น เขต 3

ปิดโหมดสีเทา