Archives for ข่าวประชาสัมพันธ์ - Page 10

โครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกระทรวงศึกษาธิการ

การศึกษาอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กรและสังคมอย่างยั่งยืน

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี)

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งปิดการให้บริการเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ และเว็บไซต์หน่วยงาน ชั่วคราว (22-12-60)

ปิดโหมดสีเทา