Archives for ข่าวประชาสัมพันธ์

นายเจิ่น ด่าย กวาง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามถึงแก่อสัญกรรม (ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.3/ว 4448)

ปิดโหมดสีเทา