Author Archives: ops_admin - Page 3

26. ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานจัดเก็บค่าเช่าจากการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางราชการ

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 289 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า

หนังสือสำนักอำนวยการ สป. ที่ ศธ 0201.5/9112 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เรื่องการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 26 มิถุนายน 2561

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.3/2633 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เรื่องแนวทางการดำเนินการเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รับสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.1/8691 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.1/8689 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

ปิดโหมดสีเทา