Author Archives: ops_admin - Page 3

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.1/5017 ลงวันที่ 5 เมษายน 2561 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 45 )

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (02-04-61)

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.1/4762 ลงวันที่ 3 เมษายน 2561 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 44 )

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ (28-03-61)

การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (29-03-61)

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคา (23-03-61)

ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนสถานศึกษา (27-03-61)

ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จำนวน 2 ฉบับ มาเพื่อแจ้งให้หน่วยงานทราบ (23-03-61)

ขอความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม มาเพื่อประชาสัมพันธ์ (28-03-61)

ปิดโหมดสีเทา