Author Archives: ops_admin - Page 29

เชิญชวนร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตภายใต้โครงการ “ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” (14-12-60)

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (12-12-60)

หนังสือ สป.ที่ ศธ 0201.5/18446 ลงวันที่ 14 ธ.ค. 60 เรื่องแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการตรวจราชการระดับจังหวัด

การสรรหาข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ (30-11-60)

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วิหารพุทธมณฑล (04-12-60)

การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (04-12-60)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 452 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เรื่องแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 128

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 453 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เรื่องการดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น คณะเกษตร บุคคล และสถาบัน ที่มีความดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2560 (04-12-60)

ปิดโหมดสีเทา