Author Archives: ops_admin - Page 29

ข่าวแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ปีงบประมาณ 2560

ข่าวแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ

รายชื่อและผลงานผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ ในสังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อและผลงานผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวรับสมัคร

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

ปิดโหมดสีเทา