Author Archives: ops_admin - Page 2

ข่าวรับสมัคร

การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 4 ประเภททุน (02-02-61)

กำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำเจ้าของเรื่องของศูนย์พัฒนาบุคลากร จังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ (26-01-61)

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.1/957 ลงวันที่ 23 มกราคม 2561 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 25)

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินและการก่อการร้ายฯ พ.ศ. 2559 (23-01-61)

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ซึ่งเป็นผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (WMD) ตามมาตรา 15 (23-01-61)

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ (18-01-61)

มอบอำนาจรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งและปฏิบัติราชการแทน (เพิ่มเติม) – 24-01-61

ปิดโหมดสีเทา