Author Archives: ops_admin

หนังสือ สป. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.5/4155 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561 เรื่องแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 142)

หนังสือ สป. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.5/4155 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561 เรื่องแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 142)

ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 (09-03-61)

แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (09-03-61)

ขอความสนับสนุนร่วมจัดงาน เวิร์ลไดแด็คเอเชีย และการประชุมผู้นำทางการศึกษา Asia Education Leaders Forum/TVET CONNEX (20-03-61)

การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2561 มาเพื่อแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบ (16-03-61)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายและประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี ๒๕๖๐

รายงานผลการทบทวนรายชื่อตลาดที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูงในประเทศคู่ค้าของสหรัฐฯ (Out – of – Cycle Review of Notorious Markets) ของสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) – 02-03-61

ปิดโหมดสีเทา