Author Archives: กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สอ.สป.

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 357 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เรื่องรูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/030988 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เรื่องขอรายละเอียดงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 332 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เรื่องแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (เพิ่มเติม)

หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/ว 363 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เรื่องการเร่งรัดการดำเนินการแผนงาน/โครงการตามนโยบายของรัฐบาล

หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/ว 364 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เรื่องการดำเนินกิจการของรัฐภายหลังจากสัญญาร่วมทุนสิ้นสุดลง

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 334 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0402.3/026695 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เรื่องขอให้ตรวจสอบและทบทวนระเบียบการใช้จ่ายเงินที่ได้รับการยกเว้นให้เก็บไว้ใช้จ่ายโดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 292 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เรื่องการกำหนดให้โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0411.5/ว 302 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 52 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ปิดโหมดสีเทา