Author Archives: กลุ่มบริหารงานบุคคล สอ.สป. - Page 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ในศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการภายนอก (สำนักอำนวยการ) (7 ส.ค. 2561)

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ รอบ ๑๒ เดือน

การจัดสรรคืนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกำหนดสถานที่ตั้ง รหัสพยัญชนะและเลขประจำเจ้าของเรื่องของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ขอให้คัดเลือกและจัดกำลังพลเข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๒

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการในสังกัด (สำนักอำนวยการ) (26 ก.ค. 2561)

รับสมัครฯ ผู้ปฏิบัตงานในประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 35 ตำแหน่ง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ในศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3 ตำแหน่ง

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการภายนอก (สำนักอำนวยการ) (26 ก.ค. 2561)

ปิดโหมดสีเทา