Author Archives: กลุ่มบริหารงานบุคคล สอ.สป. - Page 2

รับสมัครฯ ผู้ปฏิบัตงานในประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 35 ตำแหน่ง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ในศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3 ตำแหน่ง

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการภายนอก (สำนักอำนวยการ) (26 ก.ค. 2561)

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๒

มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปฏิบัติราชการแทน(24 ก.ค. 2561)

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการภายนอก (สำนักอำนวยการ) (19 ก.ค. 2561)

การกำหนดกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการภายนอก (สำนักอำนวยการ) (16 ก.ค. 2561)

มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

ปิดโหมดสีเทา