Author Archives: กลุ่มบริหารงานบุคคล สอ.สป. - Page 2

การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและ ครั้งที่ ๑ (๑ เม.ย. ๒๕๖๑)

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดการเลือกตั้ง คุณสมบัติของผู้สมัคร และแบบใบสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 7)

การขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ และเงินรางวัลสำหรับการสู้รบ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปกรมชลประทาน จำนวน 18 ตำแหน่ง 368 อัตรา

เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทน

โครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกระทรวงศึกษาธิการ

การศึกษาอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กรและสังคมอย่างยั่งยืน

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับโอนฯ

ปิดโหมดสีเทา