Author Archives: กลุ่มบริหารงานบุคคล สอ.สป. - Page 2

โครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกระทรวงศึกษาธิการ

การศึกษาอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กรและสังคมอย่างยั่งยืน

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับโอนฯ

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น คณะเกษตร บุคคล และสถาบัน ที่มีความดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2560

โครงการเสริมสร้างการดำเนินงานบูรณาการการบริหารจัดการ

ขอข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข่าวรับสมัคร

การอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง”(นปยส.) รุ่นที่ ๙

ปิดโหมดสีเทา