Author Archives: กลุ่มบริหารงานบุคคล สอ.สป.

เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 11

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการภายนอก (สำนักอำนวยการ) (16 ส.ค. 2561)

เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์และรองผู้อำนวยการศูนย์ ในศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ปิดโหมดสีเทา