Author Archives: กลุ่มบริหารงานบุคคล สอ.สป.

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการภายนอก (สำนักอำนวยการ) (16 ก.ค. 2561)

มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการภายนอก (สำนักอำนวยการ) (11 ก.ค. 2561)

การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัด

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการภายนอก (สำนักอำนวยการ) (6 ก.ค. 2561)

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการภายนอก (สำนักอำนวยการ) (3 ก.ค. 2561)

มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายประเสริฐ บุญเรือง ปฏิบัติราชการแทน (3 ก.ค. 2561)

การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ)

รับสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ปิดโหมดสีเทา