Author Archives: กลุ่มบริหารงานบุคคล สอ.สป.

เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ประกาศรายชื่อและผลงานผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ (สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน) (9-04-61)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 8 ตำแหน่ง

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและ ครั้งที่ ๑ (๑ เม.ย. ๒๕๖๑)

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดการเลือกตั้ง คุณสมบัติของผู้สมัคร และแบบใบสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 7)

ปิดโหมดสีเทา