Author Archives: กลุ่มบริหารงานกลาง สอ.สป.

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี)

กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะและเลขประจำเจ้าของเรื่อง ของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เป็นกลุ่มภายในสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) โรงเรียนบ้านควนตะวันออก อ.หลังสวน จ.ชุมพร

แจ้งข้อมูลที่ทำการและหมายเลขโทรสารในการติดต่อสื่อสาร (สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.3/ว16363 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.6/ว16362 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

สพม.เขต 30 แจ้งย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน แห่งใหม่และเบอร์โทรศัพท์

12
ปิดโหมดสีเทา