Author Archives: กลุ่มบริหารงานกลาง สอ.สป.

การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศ “รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย” ประจำปี 2561

ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์และสนับสนุนน้ำดื่ม โอท็อบ ไลฟ์สไตล์ (OTOP LIFESTYLE)

ขอเชิญชวนบริจาคหนัสือภายใต้โครงการสร้างโอกาสทางปัญญา บูชาพระกรุณาทิคุณ เพื่อถวานเป็นพระราชกุศล เนืองในโอกาสเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนสราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปพ.1 สพป. นครนายก 3 โรงเรียน

ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป. ขอนแก่น เขต 3

ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนกยกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

หนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการ/หน่วยงาน จำนวน 5 เรื่อง (ยกเลิกระเบียนฯ เปลียนชื่อหน่วยงาน)

ปิดโหมดสีเทา