Author Archives: กลุ่มบริหารงานกลาง สอ.สป.

ขอควาอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ ครั้งที่ 8 (GEPOT’8)

ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพป. นครสวรรค์ เขต 3)

ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนวัดประทานพร)

การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน สพม.เขต20 (รร.วังสามหมอวิทยาคาร และ รร.ภูพานวิทยา)

ปิดโหมดสีเทา