Author Archives: ฝ่ายพัสดุ /กคส.สอ.สป. - Page 13

จ้างบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณ ระบบจัดเก็บเอกสารและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สู่สาธารณะชน รายการฮาร์ดคอข่าว

จ้างเดินท่อร้อยสายไฟพร้อมติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าและงานเดินท่อร้อยสายสัญญาณพร้อมติดตั้งเต้ารับคอมพิวเตอร์ ของกลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สอ.สป.

ปิดโหมดสีเทา