Author Archives: แอดมิน กบค. สอ.สป. - Page 2

เรื่อง การสรรหาผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยกเว้น ข้าราชการสังกัดสำนักงาน กศน. สำนักงาน ก.ค.ศ. และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๒

ตรวจสอบข้อมูลการออกคำสั่งตัดโอนตำแหน่ง อัตราเงินเดือนฯ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตั้งจ่ายใน สป.

ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบสอบถามกิจกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ปิดโหมดสีเทา