หนังสือ สป. ที่ ศธ 0201.5/15560 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เรื่องขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    ดาวน์โหลด