หนังสือ สอ.สป. ที่ ศธ 0201.5/7423 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เรื่องการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561     ดาวน์โหลด