หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.4/ว 245 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เรื่องวิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมสำหรับหน่วยงานที่ไม่มีเครื่อง GFMIS Terminal (MIS BW)     ดาวน์โหลด