กำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำเจ้าของเรื่องของศูนย์พัฒนาบุคลากร จังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ (26-01-61)     รายละเอียด