เรียน  ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

หนังสือสำนักอำนวยการ สป. ที่ ศธ 0201.5/17382  ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     ดาวน์โหลด