ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จำนวน 2 ฉบับ มาเพื่อแจ้งให้หน่วยงานทราบ (23-03-61)     รายละเอียด