ขอความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม มาเพื่อประชาสัมพันธ์ (28-03-61)     รายละเอียด