หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว 33 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง     ดาวน์โหลด