หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433/ว 37 ลงวันที่ 22 มกราคม 2561 เรื่องการเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ     ดาวน์โหลด