วันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักพระราชวังจัดที่สำหรับทรงลงพระนามและลงนามถวายพระพรไว้ที่ในพระบรมมหาราชวัง     รายละเอียด