มติ อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ (23-11-60)     รายละเอียด