เรียน  หน่วยงานในส่วนกลาง, ศธภ. และ ศธจ.

หนังสือ สป. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.5/12618, 12620, 12621 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เรื่องการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

หน่วยงานในส่วนกลาง

ศธภ.

ศธจ.

เอกสารแนบ