ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการภายนอก (สำนักอำนวยการ) (22 พ.ค. 2561)