หนังสือ สอ.สป. ที่ ศธ 0201.5/4416 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2561 เรื่องการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 27 มีนาคม 2561     ดาวน์โหลด