รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค. (2)     รายละเอียด