มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งและปฏิบัติราชการแทน (22-12-60)     รายละเอียด