การปรับเปลี่ยนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในกระทรวงศึกษาธิการ (วังจันทรเกษม) 26-12-60     รายละเอียด