เรียน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.1/14351 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน     ดาวน์โหลด