หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กรท) 0405.3/ว 413 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐหมดอายุก่อนกรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ     ดาวน์โหลด